Other Services

Ramakrishna mission blind boys’ academy

 • Prabir Dhali
 • Bidhan Das
 • Sankar Pal (Retired)
 • Dilip Bala (Retired)
 • Ranjit Chowdhury (Retired)
 • Tarapada Santra
 • Amar Nath Dey (Deceased)
 • Gopal Biswas
 • Samir Biswas
 • Debal Mukherjee
 • Anupam Chakraborty
 • Tapan Nath
 • Sultan Dewan
 • Sukhdeb Biswas
 • Ujjwal Mandol
 • Arindam Mitra
 • Amal Shit
 • Sandip Ghosh
 • Bachchu Mondal
 • Sujay Kundu
 • Sanjay Mondal
 • Subhasish Singha
 • Prasenjit Halder
 • Dilip Das
 • Manoj Das
 • Sujit Karmakar
 • Dipankar Sadhu
 • Souvik Das
 • Rajdip Nayek
 • Md. Mintu Rahman
 • Sd. Tahsanul Ahsan Raine
 • Subrata Pandit
 • Bikash Sur